Soutěžní řád Mr. Leather ČR

1. Pořadatel a místo soutěže

 • a) Pořadatelem soutěže je spolek Leathers.CZ se sídlem Štúrova 1156/26, Praha 4, 142 00, zastoupený předsedou Martinem Kühnem (dále jen pořadatel).
 • b) Místo pořádání soutěže je BDSM Atelier (adresa bude upřesněna)
 • c) Datum pořádání soutěže je 22. 4. 2017

2. Přihlášky a podmínky účasti

 • a) Z účasti v soutěži jsou vyloučeny tyto osoby:
  • členové organizačního týmu soutěže
 • b) Přihlášky do soutěže je možné podávat v termínu od 1. 1. 2017 do 11. 3. 2017.
 • c) Přihlášku je možné podat pouze prostřednictvím formuláře, který bude umístěn na webových stránkách soutěže.
 • d) Zájemce o účast v soutěži musí splňovat tyto podmínky:
  • Věk minimálně 18 let,
  • Mužské pohlaví,
  • Trvalé bydliště v ČR,
  • Ochota zveřejnit a propagovat své jméno, přezdívku a fotografii na webových stránkách soutěže,
  • Souhlas s tímto soutěžním řádem,
  • Vlastní kožené oblečení
 • e) Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přihlášku, která:
  • je odeslána po termínu stanoveném v bodě b),
  • je odeslána jinou než formou stanovenou v bodě c),
  • je vyplněna neúplně, nesprávně nebo nepravdivě
  • nevyhovuje podmínkám stanoveným v bodě a), d) a g)
 • f) V přihlášce je nutné vyplnit jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, datum narození, město, krátkou informaci o sobě a fotografii.
 • g) Na přiložené fotografii musí mít na sobě zájemce z větší části kožené oblečení. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout fotografii, která neodpovídá požadavkům na kandidáta Mr. Leather ČR. V takovém případě pořadatel vyzve zájemce o zaslání náhradní fotografie v termínu do uzavření přihlášek.
 • h) Zveřejněným údajem je pouze jméno, věk a město původu soutěžícího. Ostatní údaje slouží pro potřeby pořadatele, nebudou poskytovány třetím stranám a bude s nimi zacházeno v zájmu ochrany osobních informací.
 • i) Odesláním přihlášky zájemce souhlasí se soutěžním řádem.
 • j) Na prvním setkání kandidátů podepíše zájemce o kandidaturu závaznou přihlášku. Kandidáti si také vylosují čísla, která budou určovat jejich pořadí na listině kandidátů a také pořadí vystoupení na závěrečném večeru soutěže.
 • k) V termínu do 1. 4. 2017 kandidát sdělí pořadateli následující
  • zda pro některou část soutěže požaduje překladatele
  • vybrané téma volné disciplíny
  • rekvizity, případně hudební doprovod, který k volné disciplíně potřebuje
  • délku volné disciplíny

3. Organizační kalendář

 • a) V průběhu kandidatury se uskuteční schůzky kandidátů a další akce (dále jen akce) dle organizačního kalendáře. Akce organizačního kalendáře budou zveřejněny do 10. 1. 2017 na webových stránkách soutěže.
 • b) Kromě již vyhlášených akcí organizačního kalendáře se termíny dalších akcí stanoví podle časových možností kandidátů. Jedná se zejména o focení, návštěvy klubů apod.
 • b) Účast na akcích dle organizačního kalendáře je pro kandidáty povinná.
 • c) V případě, že se kandidát ze závažného důvodu nemůže akce zúčastnit, musí na tuto skutečnost v předstihu upozornit pořadatele.
 • d) Kandidát je srozuměn s tím, že jeho neúčast na akcích může negativně ovlivnit výsledek hodnocení poroty i hlasování v doprovodné soutěži.

4. Průběh soutěže a hodnocení

 • a) Kandidáti jsou povinni se dostavit na soutěž včas, podle pokynů pořadatele, ve stavu způsobilém k účinkování v soutěži.
 • b) V průběhu soutěže jsou kandidáti povinni dbát pokynů pořadatele.
 • c) Kandidáti obdrží volný vstup na hlavní večer soutěže i na další akce určené pořadatelem.
 • d) V průběhu soutěže je zakázáno fotografovat, nebo pořizovat jiné záznamy s výjimkou oficiálního fotografa akce, kterého určí pořadatel. Jiné fotografování je možné pouze po dohodě s pořadatelem. Oficiální fotograf bude viditelně označen.
 • e) Na hodnocení kandidátů se podílí porota složená ze zástupců zahraničních klubů a asociací a publikum. Poměrné zastoupení hodnocení se liší v jednotlivých kolech soutěže.
 • f) Soutěž probíhá ve čtyřech kolech:
  • Neveřejné kolo: rozhovor s porotou
  • Veřejné kolo: rozhovor s moderátorem
  • Veřejné kolo: volná disciplína
  • Veřejné kolo: přehlídka do půl těla
 • g) Výsledné hodnocení kandidáta je složeno ze 40 % hodnocení poroty v neveřejném kole a 30% hodnocení poroty a 30% hodnocení publika ve veřejných kolech dohromady.
 • h) Časový limit pro vystoupení ve volné disciplíně je maximálně 5 minut.
 • i) Veškerá komunikace s porotou bude probíhat v anglickém jazyce. Pořadatel na žádost kandidáta zajistí překlad v přiměřeném rozsahu.
 • j) Hodnocení poroty probíhá pomocí k tomu určených formulářů, které porota obdrží před soutěží.
 • k) Hodnocení publika probíhá prostřednictvím hlasovacího lístku, který každý příchozí obdrží u vstupu. Po vyzvání pořadatele vhodí každý návštěvník hlasovací lístek do jedné z nádob, které budou označeny jmény a čísly kandidátů.
 • l) Hodnocení poroty a publika je neveřejné a nesmí se zveřejnit před vyhlášením vítěze. Po vyhlášení vítěze soutěže má každý právo se seznámit s tímto hodnocením.
 • m) Přepočet lístků provádí pověřený asistent poroty pod dohledem předsedy poroty.
 • n) Všechny hlasovací lístky i zápis z přepočítávání bude opatřen podpisem pořadatele a archivován.
 • o) V případě shodného hodnocení u více kandidátů, rozhodne o vítězi soutěže porota hlasováním.

5. Doprovodná soutěž

 • a) V rámci soutěže Mr. Leather ČR probíhá také doprovodná soutěž Mr. Leather ČR Public.
 • b) Hlasování v doprovodné soutěži je zahájeno 1. 4. 2017 a končí 22. 4. 2017 na základě pokynu pořadatele.
 • c) V rámci doprovodné soutěže je prostřednictvím hlasování na webových stránkách zvolen výherce na základě obliby návštěvníků webových stránek soutěže.
 • d) Hlasování v doprovodné soutěži probíhá pomocí formuláře na webových stránkách soutěže. K ověření platnosti hlasu slouží e-mailová adresa, kterou je nutné vyplnit při odeslání hlasu. Hlasujícímu následně přijde na zadanou e-mailovou adresu potvrzující odkaz. Hlas je započítán až po kliknutí na potvrzující odkaz.
 • e) E-mailové adresy hlasujících slouží výhradně k ověření platnosti hlasu, nebudou použity k rozesílání nevyžádané pošty ani nebudou poskytnuty třetím stranám a po skončení soutěže budou z databáze pořadatele odstraněny.
 • f) Z každé e-mailové adresy je možné hlasovat pouze jednou.
 • g) Vítěz doprovodné soutěže bude vyhlášen v rámci akce Mr. Leather ČR 2016.
 • h) Všechny výsledky doprovodné soutěže včetně zápisu o hlasování budou ověřeny pořadatelem, opatřeny podpisem a archivovány.
 • i) Průběžný stav hlasování a konečné výsledky v doprovodné soutěži jsou neveřejné a nesmí se zveřejnit před vyhlášením vítěze. Po vyhlášení vítěze doprovodné soutěže má každý právo se seznámit s výsledky hlasování.
 • j) V případě shodného počtu hlasů v doprovodné soutěži u více kandidátů, rozhodne o vítězi los.

6. Účast na jiných akcích

 • a) Vítěz soutěže má povinnost účastnit se těchto akcí, pokud se s pořadatelem nedohodne jinak:
  • Mr. Leather Europe 2017
  • Silvestr v kůži
  • Sedmé narozeniny Leathers.CZ 2018
  • Folsom Berlin
  • Volba Mr. Leather ČR 2018 (členství v porotě)
 • b) Pokud se vítěz odmítne akcí uvedených v bodu a) zúčastnit, může pořadatel vyzvat k účasti na akci kandidáta, který skončil v soutěži jako druhý v pořadí.
 • c) Vítěz je povinen informovat pořadatele o veškerých pozvánkách na akce komunity kožeňáků, které obdrží ve spojitosti se svým titulem.
 • d) Pokud o to kandidát požádá, podílí se pořadatel v případě účasti vítěze na akci mimo Českou republiku na nákladech na cestu a ubytování.
 • e) Pořadatel hradí pouze nejlevnější dostupnou formu dopravy (autobus). Pokud se vítěz rozhodne použít jiný druh dopravy, hradí rozdíl v ceně sám.
 • f) Pořadatel hradí dopravu z Prahy do místa konání akce a zpět do Prahy. Náklady na dopravu ze svého bydliště do Prahy a zpět hradí vítěz sám.
 • q) Dopravu z jiného místa, vzhledem k bydlišti vítěze, hradí pořadatel po předchozí domluvě.
 • h) Náklady na ubytování hradí pořadatel na dobu nezbytně nutnou pro účast na zahraniční akci a do výše 1000 Kč/noc.
 • i) Náklady na cestu a ubytování budou vítězi proplaceny po předložení dokladů o zaplacení.

7. Kandidatura v jiných soutěžích

 • a) Kandidát se zavazuje, že během kandidatury nebude kandidovat v jiných obdobných soutěžích v ČR. O výjimkách rozhoduje pořadatel.
 • b) Držitel titulu se zavazuje, že po dobu funkčního období se nepřihlásí do jiné obdobné soutěže v ČR s výjimkou účasti na Mr. Leather Europe a International Mr. Leather.

8. Odstoupení ze soutěže

 • a) Pokud se ze závažných důvodů rozhodne kandidát odstoupit ze soutěže. Musí tak učinit písemně do rukou pořadatele.
 • b) Platné odstoupení ze soutěže není možné odvolat.

9. Vyloučení ze soutěže

 • a) V případě hrubého porušení pokynů pořadatele nebo tohoto soutěžního řádu si pořadatel vyhrazuje právo na vyloučení kandidáta ze soutěže.
 • b) O vyloučení kandidáta ze soutěže rozhoduje statutární orgán pořadatele.
 • c) Kandidát vyloučený ze soutěže nemá právo na finanční ani jinou náhradu v souvislosti s kandidaturou.

10. Ostatní

 • a) Kandidát, který ze soutěže odstoupil, nebo z ní byl vyloučen, není oprávněn do soutěže znovu kandidovat.
 • b) Účastí v soutěži kandidát souhlasí s využitím svého jména, přezdívky a fotografie pro propagační účely pořadatele a to v délce nejméně dvou let.
 • c) Kandidát souhlasí, že bude spolupracovat s pořadatelem v nejvyšší možné míře na propagaci soutěže. To se týká hlavně různých společných akcí kandidátů, rozhovory, fotografování a jiné.
 • d) Kandidát se v případě výhry v soutěži zavazuje ke spolupráci na prezentaci soutěže s organizátorem.
 • e) Kandidát souhlasí s případným zveřejněním tiskových a grafických materiálů v souvislosti se soutěží na uvedených místech dle uvážení pořadatele. V jiných médiích nebudou tiskové materiály pořadatelem zveřejňovány.
  • webové stránky hlavního mediálního partnera,
  • webové stránky soutěže,
  • webové stránky pořadatele,
  • facebooková stránka pořadatele,
  • kalendář, vydávaný pořadatelem.
 • f) Propagační materiály připravené pořadatelem budou k dispozici pro kandidáty pro účely vlastní propagace. Kandidát může sdílet propagační materiály za předpokladu, že nebudou nijak upravovány.
 • g) Veškeré náklady spojené s kandidaturou si soutěžící hradí sami.
 • h) Veškeré obrazové, zvukové a fotografické materiály, pořízené pořadatelem v průběhu kandidatury nebo v průběhu soutěže jsou majetkem pořadatele. Pořadatel má právo nakládat s těmito materiály dle svého uvážení.
 • i) V případě změny některého z kontaktních údajů, je povinen kandidát tuto změnu neprodleně ohlásit pořadateli. Pořadatel nenese odpovědnost za újmu, která by byla způsobena kandidátovi v souvislosti s neplatnými kontaktními údaji.
 • j) Kandidát se zavazuje, že k soutěži bude přistupovat v souladu s fair play a nebude poškozovat jména jiných kandidátů, pořadatele nebo partnery soutěže.
 • k) Kandidát může vést po uzavření přihlášek vlastní kampaň pro soutěž i doprovodnou soutěž, ve které bude prezentovat svoji osobu.
 • l) Ceny přijaté vítězem soutěže není možné směnit za hotovost.
 • m) Ocenění spojené s vyhlášením soutěže jsou určeny vítězům a jsou nepřenosná na třetí osoby.

11. Závěrečná ustanovení

 • a) Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu tohoto soutěžního řádu týkajících se běhu soutěže. Změny v soutěžním řádu pořadatel neprodleně oznámí všem kandidátům a zveřejní na webových stránkách soutěže. Kandidáti vyjadřují souhlas s předmětnými změnami pokračováním účasti v soutěži.
 • b) Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž i doprovodnou soutěž zrušit. Zrušení soutěže vylučuje právo domáhat se odškodnění nebo náhrady vůči pořadateli.
 • c) Pořadatel nenese odpovědnost za žádnou majetkovou nebo nemajetkovou škodu nebo újmu, kterou nezavinil a která vznikla Kandidátovi v důsledku jeho účasti v soutěži, případně v důsledku skutečnosti, že mu byla nebo nebyla udělena jakákoli cena.
 • d) Veškeré spory, či nejasnosti nad rámec tohoto soutěžního řádu řeší staturární orgán pořadatele.
 • d) Toto znění soutěžního řádu nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2017


Soutěžní řád v PDF

Akce organizačního kalendáře